Kontrate e shitjes ne distance/ kushtet e pergjithshme.


Ky dokument është nje marrëveshje e lidhur midis shitësit dhe blerësit, i cili zgjedh te blej ne rruge elektronike.   Emarket.al nuk mban përgjegjësi nese gjate navigimit mund te shkarkohen materiale te padeshirueshme apo te pakonfirmuara nga Klienti. Ne nuk jemi pergjegjes per probleme qe mund te lindin per shkak te mungeses se antivirusit, firewall-it apo programe te shfletimit te pa perditesuar ne kompjuterin e bleresit gjate hyrjes ne emarket.al. Klienti është pergjegjes qe te mbroj veten nga sulmet e jashtme, sic jane viruse, etj, ne momentin qe kryen blerjen.  

1. Përkufizime

Kushtet e vendosura tek kjo kontratë do të aplikohen tek të gjitha shitjet e mallrave dhe shërbimeve nëpërmjet platformes www.emarket.al  dyqani virtual online tek blerësit dhe mund të ndryshohen vetëm me vullnetin e shprehur me shkrim nga të dyja palët. 

Kështu, shprehjet e mëposhtme kanë këtë kuptim:

Blerës – person individ, person fizik apo/dhe juridik apo çdo entitet tjetër juridik që dërgon një Urdhër.
Shitës – shoqëritë tregtare apo/dhe tregëtarët të cilët kanë një kontratë ndërmjetësimi me ofruesin e shërbimeve të shoqërisë së informacionit.

Ofrues i shërbimeve të shoqërisë së informacionit (Shitës) - BIG RRUGA URA  sh.p.k, me të dhënat si më poshtë:

 • Emri: BIG RRUGA URA shpk
 • Adresa e Selisë: Rr. “Myslym Keta godina me nr 33,perballe komisariatit nr 4, Tiranë
 • Posta elektronike: [email protected]
 •  Cel : 0697077180
 • NIPT: L51323025M
 • Regjistruar në: Qendren Kombëtare të Regjistrimit


Mallra dhe shërbime – çdo produkt ose shërbim, përfshirë dokumentet dhe shërbimet e përmendura në Urdhër porosi,të cilat do të dërgohen nga Shitësi tek Blerësi.
Urdhër porosi – një dokument elektronik që vjen si formë komunikimi ndërmjet Shitësit dhe Blerësit nëpërmjet të cilit Shitësi është dakord të furnizojë Mallrat dhe Shërbimet dhe Blerësi është dakord të marrë këto Mallra dhe Shërbime në këmbim të pagesës së tyre.
Akord – nje Urdhër i konfirmuar nga ana e Shitësit. 
Të drejta intelektuale – të gjitha të drejtat jo material si  e drejta e autorit, te drejtat e bazave të të dhënave, të drejtat e projektimit, patentave, markave të regjistruara dhe domainet e regjistruara për çdo  specifikim të përmendur më lart. 

Specifikime – të gjitha specifikimet dhe/ose shpjegimet e Mallrave dhe Shërbimeve sic prezantohen ne Urdhër.

2. Regjistrimi, krijimi i llogarisë

Blerësi regjistrohet në emarket.al për të kryer një porosi nëpërmjet platforms se blerje-shitje online. Gjatë regjistrimit, duhet të sigurohet  plotësimi i të dhënave të blerësit, me qëllim përdorimin e tyre nga stafi i emarket.al vetëm për kontakt në rast porosie.  Blerësi duhet te jete mbi moshen 18 vjeç dhe me zotësi të plotë juridike për të vepruar. Blerësi ka llogarin e vet mbasi ka kryer regjistrimin, ku aty ruhet çdo porosi qe ai bënë dhe mund ta aksesoj sa here qe ai/ajo dëshiron. Identifikimi ne llogarin e Blerësit duhet bërë përpara se ai te kryej blerjen. Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi nëse në llogarinë e Blerêsit kryhet blerje apo porosi nga një person tjetër i cili është vënë në posedim të emrit të përdoruesit dhe fjalëkalimit me apo pa dijeninë e Blerësit. Gjate blerjes me karte debiti ose krediti, verifikimi dhe dhënia  e të dhënave bankare të Klientit  përbëjnë nënshkrimin dhe pranim të shprehur të të gjitha transaksioneve të kryera nga ana e Blerësit tek faqa e Shitësit. Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi nëse karta bankare, të dhënat e së cilës janë vendosur me qeëllim kryerjen e pagesës, është një kartë e vjedhur apo e deklaruar e humbur, në rast se banka përkatëse konfirmon pagesën.

3. Dokumente kontrakruale

Nëpërmjet lëshimit të një urdhri elektronik apo telefonik në emarket.al, Blerësi është dakord me formën e komunikimit (telefonike apo email) nëpërmjet të cilës Ofruesi zhvillon veprimtarinë.

Urdhri do të përbëhet nga dokumentet e mëposhtme, të renditura sipas rëndësisë:

 1. Urdhri (bashkë me shënimet e dhëna mbi datat e furnizimit dhe faturat) dhe kushtet e veta të veçanta
 2. Specifikimet e Blerësit (atje ku mund të ketë)
 3. Kushtet dhe afatet

Nëse Shitësi apo/dhe Ofruesi konfirmon porosinë, kjo do të implikojë një pranim të plotë të kushteve të Urdhrit. Pranimi i porosisë nga ana e Shitësit dhe/apo Ofruesit konsiderohet e përfunduar atëherë kur ekziston një konfirmim elektronik (email) apo verbal nëpërmjet telefonit nga ana e Shitësit dhe/apo Ofruesit drejt Blerësit, pa qenë nevoja e një konfirmim marrje nga ana e këtij të fundit.  Afatet dhe Kushtet e përgjithshme të shitjes do të jenë në bazë të Kontratës së lidhur, në plotësim të së cilës do jetë Certifikata e Garancisë lëshuar nga Shitësi ose një furnizues I këtij, atje ku është rasti. Pas pranimit të porosisë, kontrata, deri në momentin e përmbushjes së saj, mund të ndryshohet ose të përfundohet në mënyrë të lirë dhe pa pasoja.

4. Korrigjimi i gabimeve

Në rast gabimi nga ana e porositësit ( blerësi), ky i fundit ka mundësinë brenda 24 orëve të kontaktojë Shitësin për të bërë korrigjimet përkatëse.

5. Detyrimet e Shitësit dhe/apo Ofruesit

 1. Shitësi dhe/apo Ofruesi do të përdorë njohuritë e veta profesionale për të arritur rezultatin e përcaktuar në Urdhër dhe do të furnizojë Mallrat dhe Shërbimet të cilat janë në përputhje me kërkesat, nevojat dhe specifikimet e Blerësit;
 2. Informacionet e shfaqura në faqen e shitësit dhe/apo Ofruesit, kanë karakter informues dhe mund të modifikohen nga ana e Shitësit dhe/apo Ofruesit, pa një njoftim paraprak. Gjithashtu, për arsye hapësire dhe koherence strukturore informatike, përshkrimet e produkteve mund të jenë jo të plota, por shitësi dhe/apo Ofruesi bën përpjekje të vazhdueshme për të paraqitur informacionet më të rëndësishme, në mënyrë që produkti të përdoret për qëllimin e blerë;  
 3. Çdo informacion në lidhje me pêrshkrimin e produkteve, cmimin, karakteristikat dhe gjeometria e tij do të shfaqen në faqen e internetit me ane te fotove ose teksit qe e pershktuan atë. Ne rast peytjes Blerësi mund te kontaktoj sherbimet tona dhe te marri infotmacionin qe ai kerkon. 
 4. Shitësi nuk mban asnjë përgjegjësi në rast të ndonjë pasaktësie apo mospërputhje në ilustrimin e produktit. Shitësi nuk garanton disponueshmërine e çdo produkti që është i publikuar tek faqa. Disponueshmeria e produkteve i korrespondon disponueshmërisë në magazinë të Blerësit dhe firmave bashkëpunëtore te tij. Ne rast mungesem, Shitësi ka për detyre te informojë Blerësin brenda 48 orëve nga momenti i konfimimit të porosisë.
 5. Çmimet e shfaqur tek faqa e Shitësit janë me TVSH. Transporti nuk perfshihet tek cmimi i produkteve. Kosto e transportit është ne varësi te adreses se Blerësit. Ne rast gabimi me cmimin e një apo disa produkteve, Shitësi do njoftojë gabimin tek Blerësi. 

6. Tranderimi dhe nën-kontraktimi

Shitësi dhe/apo Ofruesi mund të transferojë dhe/ose të nënkontraktojë tek një palë e tretë pjesë për shërbimet që kanë të bëjnë me përmbushjen e porosisë, me informimin e Blerësit, pa qenë nevoja e akordit të këtij të fundit. Shitësi dhe / apo Ofruesi do të jetë gjithmonë përgjegjës ndaj Blerësit pë të gjitha detyrimet kontraktuale. 

7. Të drejtat e pronësisë intelektuale

Blerësi e ka të qartë kuptimin e pronësisë intelektuale dhe nuk do të bëj publike apo do ti japë një pale të tretë, asnjë nga informacionet e marra nga Shitësi dhe/apo Ofruesi.

Gjithashtu, shenjat grafike dhe emri i domainit janë të regjistruara ne pronësi të Big rruga ura  sh.p.k dhe nuk mund të merren, kopjohen apo përdoren pa akordin me shkrim të pronarit.

8. Konfidencialiteti dhe Publiciteti


Mbrojtja e privatësisë dhe të dhënave personale janë ne përputhje me Ligjin 9887, datë 10.03.2008 "Për Mbrojtje e të Dhënave Personale" si dhe aktet nën ligjore te tij. Të dhënat mbrohen nëpërmjet fjalëkalimit qe vendosni tek llogaria juaj. Nëse kemi dyshime ose mendoni se dikush tjeter përdore llogarinë tuaj, na shkruani tek [email protected] ose ndyshoni fjalëkalimin. 

Informacionet e çdo natyre të  dhëna nga Blerësi tek Shitësi dhe/apo Ofruesi, do të mbeten në zotërim të Shitësit dhe/apo Ofruesit. Ato mund të përdoren vetëm për të përmbushur kontratën dhe mund të bëhen publike vetëm me miratimin me shkrim të Shitësit dhe/apo Ofruesit dhe vetëm pasi është nënshkruar një marrëveshje konfidencialiteti me atë që i merr këto të dhëna.

Asnjë deklarim publik, promovim, deklaratë për shtyp ose çdo mënyrë tjetër e transparencës  ndaj të tretëve nuk do të bëhet nga Blerësi përsa i përket porosisë pa pasur miratimin paraprak me shkrim të Shitësit apo/dhe Ofruesit.

Mesazhet e emarket.al dërgohen nëpërmjet partnerëve të specializuar dhe të miratuar nga emarket.al. Në këtë mënyrë sigurohet konfidencialiteti dhe mbrojtja e informacioneve. Të dhënat e klientëve nuk mund të përdoren dhe as të shpërndahen tek palët e treta.

Nëpërmjet transmetimit të informacioneve ose materialeve nëpërmjet kësaj faqe, I ofroni Shitësit dhe/apo Ofruesit akses të pakufizuar dhe të parevokueshëm tek ato, të drejtën të përdorë, riprodhojë të publikojë, modifikojë, transmetojë dhe shpërndajë këto material ose informacione. Gjithashtu, jeni dakord që Shitësi dhe/apo Ofruesi të mund të përdorë lirisht, në interes te vet, këto ide, koncepte ose teknika të cilat i keni dërguar nëpërmjet faqes www.emarket.al.

9. Kushte penale

Në rastin kur nuk mund të respektohen afatet e dorëzimit dhe/ose të fillimit të Urdhër porosisë, Shitësi dhe/apo Ofruesi detyrohet të njoftojë Blerësin për afatin e vlerësuar të përmbushjes së dorëzimit. Blerësi do të ketë të drejtën të kërkojë dëmshpërblim nga Shitësi dhe/apo Ofruesi, kur kjo lejohet nga ligji, në rast të mospërmbushjes pjesërisht ose plotësisht nga ana e shitësit dhe/apo Ofruesi të ekzekutimit të Kontratës në përputhje me kushtet e vendosura.

Në rastin kur Shitësit dhe/apo Ofruesit i jepen të dhëna të gabuara për faturimin ose dorëzimin e produkteve, do të vendoset një afat i ri për përmbushjen e porosisë.

10. Faturimi dhe Pagesat

Çmimet e produkteve dhe shërbimeve të afishuara tek emarket.al përfshijnë TVSH-në. Kostoja e transportit nuk përfshihet në cmim, ajo do ti shtohet cmimit në varësi të llojit dhe distancës së  transportit që do të zgjidhet.

Çmimi, mënyra e pagesës dhe afati i pagesës specifikohen në Porosi. Shitësi i lëshon Blerësit një faturë për Mallrat dhe Shërbimet e furnizuara, detyrimi i Blerësit është të japë të gjitha të dhënat e nevojshme për plotësimin e faturës sipas ligjit ne fuqi.

Klienti mund te paguaj:

1- Pagesa  me para ne dorë. (Pagesa i dorëzohet kurierit ne momentin e dorëzimit te mallit. )
2- Transferta Bankare
Nese doni te bëni pagesën nepermjet llogarisë bankare, atëhere ne fund te porosisë tek komenti shkruani qe doni te paguani me transfet bankare. Llogaritë janë nga Banka Kombetare Tregtare (BKT) dhe Procredit Bank. Janë të regjistruara në emër të Big Rruga Ura SHPK. Pagesa e depozituar në këto llogari është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapshtë nese nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.
BKT: IBAN: AL3220511715850648CLPRCLALLB
PCB: IBAN: AL15209110810000109417230001
3- Transferta "cash"
Ne transferta "cash" janë me ane te Western Union. Nese doni te bëni pagesën nepermjet Western Union, atëhere ne fund te porosisë tek komenti shkruani qe doni te paguani me Western Union dhe nje person nga financa e kompanisë do ju kontaktoj t'ju japi te dhënat ku do i kaloni paratë. 
4- Pagesë me kartene debitit  ose kreditit.
Në fund te porosisë nëse zgjidhni pagesën me kartë do ju dali platforma ku do vini të dhënat e kartës tuaj. Pagësa e depozituar është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merni mbrapshtë nese nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

Ne situatat kur Shitësi nuk ka të mundur të përmbushe një pjesë të porosisë së Blerësit për shkaqe të pavarura, pagesës së Blerësit do t'i zbritet çmimi i produkteve të padërguara dhe do njoftohet për ndryshimet. Blerësi përdore platformen e bankave përkatëse, e cila lidhet automatikisht pasi zgjidhni pagesën me kartë, lidheni me serverin e bankes dhe nëpërmjet tij, pa kaluar nëpërmjet sistemeve te Blerësit, të dhënat tuaja janë të  mbrojtura nga enkriptimi i të dhënave. Ne fund kryhet pagësa.

11. Rreziqet dhe Përgjegjësitë:

Përgjegjësit Blerësit:

1. Dorëzimi  Shitësi detyrohet të dorëzoje Mallrat dhe Shërbimet nëpërmjet sistemit postar door-to-door tek Blerësi

2.Transporti dhe Ambalazhimi

Me përjashtim të rastit kur është rënë dakord nga Shitësi dhe Blerësi ndryshe, Shitësi shkarkohet nga rreziku dhe përgjegjësia lidhur me Mallrat dhe Shërbimet ne momentin e dorëzimit të këtyre tek shoqëria e postës me të cilën Shitësi bashkëpunon ose tek përfaqësuesi I Blerësit.

Shitësi do të bëjë dorëzimin e Mallrave dhe Shërbimeve në brendësi të territorit të Republikës së Shqipërisë. 

Rreziqet:

Në rast mungese apo vonese, Shitësi do informoj Blerësin për shtyrjen e afatit te dorëzimit ose anullimin e porosisë ne rast se Blerësi deshiron këtë te fundit. Blerësi merr përsipër të marrë mallin ne dorëzim në emër  të tij ose ne emër të personit të cilit është kryer porosia, në adresen perkatëse. Gjatë dorëzimit, Blerësit mund ti kerkohet të provojë identitetin e tij si dhe konfirmimin e porosisë ne rast se konsiderohet e nevojishme nga dorëzuesi per te kryer verifikmin e moshës, emrin e tij. Gjatë kontrollit të produkteve, nese Blerësi vëren dëmtimin, mungesen te ndonjë apo disa produkteve ose demtimi i pakëtimit, duhet te shënoj te gjitha vërejtjet me shkrim në aktin e marrjes në dorëzim si dhe te marri nënshkrimin e transportuesit. Me ane te emailit mund ta dergoj aktin te [email protected] ku te përshkuhet cdo detaj ose problem ne lidhje me porosinë e dorëzuar. Nese nuk ka probleme me produktet gajtë dorëzimit, Blerësi nenshkruan aktin dhe pranon qe produktet u janë dorëzuar në gjendje të mirë. 

Ne rast se Blerësi nuk respekton orarin e caktuar për dorëzimin e produkteve, moskomunikimin me Shitësin për pamundësinë e tij per marrjen e mallit, Blerësi humbet te drejtën e rimbursimit të kostove të dërgimit. Kosto e kthimit të produktit do të zbriten gjithashtu nga rimbursimi i çmimit të produktit. Nëse klienti dëshiron një dërgesë tjetër, ai detyrohet të paguajë përsëri koston e dërgimit.

Në rast mospërmbushje nga Blerësi të kushteve të dorëzimit të parashikuara me sipër, duke njoftuar me email [email protected], facebook, instagram, tek chati i sherbimit tek faqa ose me në numrin e telefonit: +355697077180 Blerësi ka te drejt te anulloj porosinë. Kjo kërkese merret parasysh nga Shitësi pa ndohdur përgatitja, dërgimi apo dorëzimi. Klienti do të rimbursohet për pagesën e kryer nga banka. Afatin e rimbursimit e ka ne dorë banka.  

12. Kthimi i produkteve

Në zbatim të Nenit 37 te Ligjit 9902, datë 17.04.2008 "Për Mbrojtjen e Konsumatorëve" , Blerësi ka të drejtë të heqë dorë nga kontrata pa penalizim dhe pa dhënë arsye, brenda nje afati 14 ditësh kalendarike nga data e dorëzimit te produkteve të porositura. Produktet duhet të kthehet në adresën "Big Rruga Ura, Rr. "Myslym Keta godina me nr.33, përballe komisariatit nr.4, Tiranë", me paketimin dhe ambalazhinmin e tij, të mos jetë përdorur dhe të shoqërohet me të gjithë aksesorët, ushëzimet e përdorimit, faturen elektronike te printuar si dhe te mos te jetë i dëmtuar. Neqoftëse  produkti nuk dorëzohet i tillë, nuk do të pranohet nga Shitësi. Koston e transportit për kthimin e produkteve di të mbulohet nga Blerësi. 

13. Pranimi

Pranimi do të bëhet atëherë kur Mallrat dhe Shërbimet janë në përputhje me karakteristikat teknike të përmendura në Urdhër porosi. Në rastin kur Blerësi zbulon se Produktet e furnizuara apo Shërbimet e furnizuara nuk janë në përputhje specifikimeve teknike, atëherë Shitësi do të zëvendësojë Produktet dhe Shërbimet në përputhje me specifikimet.

14. Kalimi i pronësisë

Pronësia mbi Mallrat dhe Shërbimet do të kalojë në momentin e kryerjes së pagesës nga ana e Blerësit tek vendi i caktuar në Urdhër porosi (adresa ku do të dorëzohet malli). Në rastin e dorëzimit nëpërmjet postës, kjo e fundit apo e punonjësit e saj, nuk janë të autorizuar nga Shitësi dhe/apo Ofruesi që të lejojnë Blerësin të hapë pakot përpara se të ketë nënshkruar, por vetëm pasi ai të ketë nënshkruar se ka marrë në dorëzim dhe vetëm pasi ka arkëtuar shumën përkatëse.

15. Përgjegjësitë

Shitësi dhe/apo Ofruesi nuk mund të jetë përgjegjës për dëmet e çdo natyre të cilat Blerësi ose çdo palë e tretë do të pësojë si rezultat i përmbushjes nga ana e Shitësit dhe/apo Ofruesit e çdo detyrimi të tij në përputhje me Urdhër porosinë dhe për dëme të cilat rezultojnë nga përdorimi i Mallrave dhe Shërbimeve pas marrjes në dorëzim dhe në mënyrë tëveçantë për humbjen e tyre. Shitësi dhe/apo Ofruesi do të jetë përgjegjës në rastin kur nën-kontraktorët dhe/ose partnerët e tij tëçdo natyre të implikuar në përmbushjen e Urdhër porosisë nuk përmbushin cilëndo nga detyrimet kontraktuare.

16. Forca Madhore

Asnjë nga palët nuk do të jetë përgjegjëse për mosekzekutimin e detyrimeve kontraktore, nëse një gjë e tillë vjen si pasojë e një eventi të forcës madhore. Forcë madhore përbën çdo event i cili ështëi paparashikueshëm, është jashtë kontrollit të palëve dhe nuk mund të evitohet.

17. Ligji i aplikueshëm – juridiksioni

Kjo kontratëi nënshtrohet legjislacionit shqiptar. Çdo mosmarrëveshje e lindur ndërmjet palëve do të zgjidhet me mirëkuptim dhe vetëm në rast se një gjë e tillë nuk është e mundur mosmarrëveshjet do të zgjidhen nga gjykatat shqiptare të cilat janë kompetente në bazë të Kodit të Procedurës Civile.

18. Parashikime të tjera

Palët në kontratë do të konsiderohen si kontraktues të pavarur dhe asnjërës prej tyre nuk i njihet e drejta të marrë apo të krijojë detyrime në emër të palës tjetër. Kushtet dhe afatet e kësaj kontrate zëvendësojnë çdo marrëveshje të mëparshme të shkruar apo të fjalosur, ndërmjet Palëve, në lidhje me objektin e kësaj kontrate.