Aksesimi i faqes emarket.al


Faqja emarket.al është gjithnjë e disponueshme nga publiku i gjerë dhe për këtë punohet ne menyre te vazhdueshme, por nuk perjashtohen rastet kur per shkak te ndonje arsye teknike ajo te mos jape rezultate. Ne kemi te drejtën e rezervuar që ne periudha afatshkurtra per arsye mirembajtje te pergjithshme te mbyllim nje pjesë apo te gjithë operacionet e parashikuara. Megjithatë ne garantojmë që do të perpiqemi që këto mosfunkisome te zgjasin në kohë shumë të shkurtër, pa prishur disponueshmërinë tuaj ndaj emarket.al

Hapi tjetër drejt aksesimit te faqes eshte krijimi i llogarise ne emarket.al dhe vendosja e nje fjalekalimi. Njesoj si ne cdo rast krijimi të  një llogarie ju këshillojmë vendosjen e një fjalëkalimi të sigurt dhe të fortë, në mënyrë që ju të ndiheni të sigurt që të dhënat e tua nuk preken nga dikush tjetër ndërkohë që kryeni transaksione dhe veprime blerjeje ne emarket.al. Eshtë në dorën tuaj që në momentin e krijimit te llogarisë në emarket të mos zbuloni të dhënat ndonjë pale të tretë dhe duke e perdorur  vetëm personalisht emarket.al. Në qoftëse për shkak të ndonjë pakujdesie apo arsyeje tjeter ju mendoni apo konstatoni që në llogarinë tuaj ka shkelje të sigurisë, atëherë është në përgjegjësinë tuaj që të na njoftoni, në mënyrë që të merren masa.

Hapja dhe përdorimi i një llogarie personale tuajën kërkon me kusht që të dhënat e vendosura të jenë të sakta, aktuale dhe të plota. Ne rezervojmë të drejtën për të çaktivizuar çdo llogari përdoruesi, në çdo kohë, nëse, ju nuk keni respektuar apo keni shkelur detyrimet që ju lindin sipas këtyre Termave dhe Kushteve dhe ligjeve përkatëse në fuqi në Shqipëri.

Termat dhe kushtet e përcaktuara janë të rëndësishme për ju dhe emarket.al pasi ato përdoren për të mbrojtur të drejtat tuaja si klient/konsumator si dhe të drejtat tona si biznes.